سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار‌های 110 وبینار بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برای تمام رشته ها و تمام مقاطع

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰
وبینار علمی درمان های جدید استئوپروزیس
وبینار علمی درمان های جدید استئوپروزیس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۰۸:۰۰
وبینارعلمی احیاء کودکان
وبینارعلمی احیاء کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد رضایت آگاهانه
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد رضایت آگاهانه
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی آمادگی برای ارائه خدمات مامای همراه در دوران بارداری و زایمان
وبینار علمی آمادگی برای ارائه خدمات مامای همراه در دوران بارداری و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد پیشگیری از تخلفات پزشکی
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد پیشگیری از تخلفات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد رازداری
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد رازداری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی مشکلات دندانی پیچیده در کودکان و نوجوانان
وبینار علمی مشکلات دندانی پیچیده در کودکان و نوجوانان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول تریاژو مراقبتهای حاد در اورژانس
وبینار علمی اصول تریاژو مراقبتهای حاد در اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد اولویت منافع بیمار
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد اولویت منافع بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین