سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسه هیئت مدیره انجمن علمی دکتری علوم ازمایشگاهی

جلسه هیئت مدیره  انجمن علمی دکتری علوم ازمایشگاهی

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷:۰۰

جلسه هیئت مدیره  انجمن علمی دکتری علوم ازمایشگاهی
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷:۰۰

شرح