سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ارتباط مراقبت از زخم و پیشگیری پاندمی کرونا

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  ارتباط مراقبت از زخم و پیشگیری پاندمی کرونا

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  ارتباط مراقبت از زخم و پیشگیری پاندمی کرونا
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

شرح