سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با ICF

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  آشنایی با ICF

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  آشنایی با ICF
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰

شرح