سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بهداشت مادران و کودکان در بلایا و فوریت‌ها

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وبینار علمی بهداشت مادران و کودکان در بلایا و فوریت‌ها

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی بهداشت مادران و کودکان در بلایا و فوریت‌ها
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰

شرح