سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی دارو درمانی سالمندان

انجمن علمي داروسازي باليني ايران

وبینار علمی  دارو درمانی سالمندان

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی  دارو درمانی سالمندان
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۰

شرح