سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت فضا در ارتودنسی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی مدیریت فضا در ارتودنسی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی مدیریت فضا در ارتودنسی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۰

شرح