سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تشخیص و ارزیابی صافی کف پا در کودکان

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

وبینار علمی تشخیص و ارزیابی صافی کف پا در کودکان

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی تشخیص و ارزیابی صافی کف پا در کودکان
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

شرح