سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی دارودرمانی اختلالات انعقاد خون

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  دارودرمانی اختلالات انعقاد خون

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  دارودرمانی اختلالات انعقاد خون
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

شرح