سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت از زخم پای دیابتی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  مراقبت از زخم پای دیابتی

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  مراقبت از زخم پای دیابتی
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰

شرح