سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی قند خون: آزمایشگاه و بالین

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

وبینار علمی  قند خون: آزمایشگاه و بالین

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  قند خون: آزمایشگاه و بالین
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

شرح