سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

ليپيدها و بيماري‌هاي قلبي-عروقي

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

ليپيدها و بيماري‌هاي قلبي-عروقي

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰

ليپيدها و بيماري‌هاي قلبي-عروقي
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰

شرح