سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

دید و بازدید های آزمایشگاهی

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

دید و بازدید های آزمایشگاهی

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۰

دید و بازدید های آزمایشگاهی
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۰

شرح