سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سینوزیت حاد و مزمن

شرکت داروسازی عبیدی

وبینار علمی سینوزیت حاد و مزمن

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی سینوزیت حاد و مزمن
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۰

شرح

مدرس(ها)


ص
دکتر پرویز صالح
متخصص عفونی