سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نسخه نویسی الکترونیکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی نسخه نویسی الکترونیکی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی نسخه نویسی الکترونیکی
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰

شرح