سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخصی طبی ایران

وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰

شرح