سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماریهای قلب و عروق

انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماریهای قلب و عروق

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماریهای قلب و عروق
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰

شرح