سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی درمان سرپایی فشارخون

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی درمان سرپایی فشارخون

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی درمان سرپایی فشارخون
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

مدرس(ها)


ع
دکتر ماری عطائی
  متخصص داخلی وعضو هیات علمی
ا
دکتر تورج احمدی جویباری
- متخصص داخلی و عضو هیات علمی