سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سرطان های پوست ملانومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی  سرطان های پوست ملانومی

شروع: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰

وبینار علمی  سرطان های پوست ملانومی
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰

شرح

مدرس(ها)


م
دکتر مجید مهری
متخصص پوست ومو استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان