سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها

سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران

دارای امتیاز بازاموزی

وبینار علمی نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها

شروع: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

مدرس(ها)


م
دکتر فرزانه مهدی زاده
ج
دکتر اسیه جعفری