سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

دارای امتیاز باز آموزی

جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰

جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

مدرس(ها)


م
دکتر رضا محمدی
دکترای علوم آزمایشگاهی- phd بیوشیمی