سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تارهای تشخیصی بیماری کووید 19

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی تارهای تشخیصی بیماری کووید 19

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی تارهای تشخیصی بیماری کووید 19
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۰

شرح

مدرس(ها)


س
دکتر حمید سوری
ن
دکتر علیرضا ناجی
ح
دکتر سودابه حسینی
ا
دکتر مسعود ال بویه