سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های تشخیصی بیماری کووید 19

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

دارای امتیاز بازاموزی

وبینار علمی تازه های تشخیصی بیماری کووید 19

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی تازه های تشخیصی بیماری کووید 19
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۰

شرح

مدرس(ها)


ح
دکتر سودابه حسینی
م
دکتر طلعت مختاري آزاد
ر
دکتر مرجان رهنمای فرزامی
م
دکتر سيدرضا محبي