سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی رضایت زناشویی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

وبینار علمی  رضایت زناشویی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  رضایت زناشویی
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

شرح