سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی دردهای شایع ستون فقرات

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی  دردهای شایع ستون فقرات

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  دردهای شایع ستون فقرات
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰

شرح