سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی گزارش مورد جهت تعیین رابطه نسبی به روش DNA TYPING

سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران

وبینار علمی  گزارش مورد جهت تعیین رابطه نسبی به روش DNA TYPING

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰

وبینار علمی  گزارش مورد جهت تعیین رابطه نسبی به روش DNA TYPING
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰

شرح