سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه‌های تشخیصی و درمانی در سرطان‌های گوارش

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  تازه‌های تشخیصی و درمانی در سرطان‌های گوارش

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  تازه‌های تشخیصی و درمانی در سرطان‌های گوارش
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰

شرح