سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سکته مغزی و درمانهای نوین

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  سکته مغزی و درمانهای نوین

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  سکته مغزی و درمانهای نوین
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۰

شرح