سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جمع آوری رانیتیدین و جایگزین های دارویی آن

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وبینار علمی  جمع آوری رانیتیدین و جایگزین های دارویی آن

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  جمع آوری رانیتیدین و جایگزین های دارویی آن
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

شرح