سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی شکستگی استخوان بینی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی  شکستگی استخوان بینی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  شکستگی استخوان بینی
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰

شرح