سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مسمومیت با ارگانوفسفره ها و مسمومیت با استامینوفن،نکات پزشکی قانونی در مسمومیت (VAP و مسمومیت)

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  مسمومیت با ارگانوفسفره ها و مسمومیت با استامینوفن،نکات پزشکی قانونی در مسمومیت (VAP و مسمومیت)

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  مسمومیت با ارگانوفسفره ها و مسمومیت با استامینوفن،نکات پزشکی قانونی در مسمومیت (VAP و مسمومیت)
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰

شرح