سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی لوکمی های حاد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  لوکمی های حاد

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  لوکمی های حاد
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰

شرح