سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پارافیلیا

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی پارافیلیا

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۴۵

وبینار علمی پارافیلیا
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۴۵

شرح