سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اکوکاردیوگرافی در جنین

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  اکوکاردیوگرافی در جنین

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۰۹:۳۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۵

وبینار علمی  اکوکاردیوگرافی در جنین
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۰۹:۳۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۵

شرح