سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینا علمی درمان مواد افیونی

دانشگاه علوم پزشکی فسا

وبینا علمی  درمان مواد افیونی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینا علمی  درمان مواد افیونی
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰

شرح