سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی درمان های موثر در مواد مخدر

دانشگاه علوم پزشکی فسا

وبینارعلمی  درمان های موثر در مواد مخدر

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینارعلمی  درمان های موثر در مواد مخدر
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

شرح