سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی واکنش های ناخواسته دارویی (ADR)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  واکنش های ناخواسته دارویی (ADR)

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  واکنش های ناخواسته دارویی (ADR)
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

شرح