سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ملاحظات اخلاقی و حرفه ای در خدمات دندانپزشکی در همه گیری کرونا ویروس

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  ملاحظات اخلاقی و حرفه ای در خدمات دندانپزشکی در همه گیری کرونا ویروس

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۲:۱۵

وبینار علمی  ملاحظات اخلاقی و حرفه ای در خدمات دندانپزشکی در همه گیری کرونا ویروس
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۲:۱۵

شرح