سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بیماری هموفیلی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  بیماری هموفیلی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  بیماری هموفیلی
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

شرح