سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول پايه ومراقبت پرستاري در اكمو (بعد از جراحی قلب)

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  اصول پايه ومراقبت پرستاري در اكمو (بعد از جراحی قلب)

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  اصول پايه ومراقبت پرستاري در اكمو (بعد از جراحی قلب)
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

شرح