سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های چشم پزشکی

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وبینار علمی  تازه های چشم پزشکی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی  تازه های چشم پزشکی
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

شرح

مدرس(ها)


ر
دکتر ژاله رجوی
دبیر علمی وبینار
ن
دکتر محمد حافظ نوروزی زاده
ق
دکتر حسن قاسمی
پ
دکتر محمد مهدی پرورش
ع
دکتر نسیم عموهاشمی
ج
دکتر محد رضا جعفری نسب