سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مکانیسم ها و ملاحظات فارماکوکینتیکی در درمان کووید 19

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  مکانیسم ها و ملاحظات فارماکوکینتیکی در درمان کووید 19

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  مکانیسم ها و ملاحظات فارماکوکینتیکی در درمان کووید 19
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰

شرح