سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سیستم های نوین دارورسانی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  سیستم های نوین دارورسانی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۲:۱۵

وبینار علمی  سیستم های نوین دارورسانی
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۲:۱۵

شرح