سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول پايه ومراقبت در بیمار دچار سوختگی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  اصول پايه ومراقبت در بیمار دچار سوختگی

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  اصول پايه ومراقبت در بیمار دچار سوختگی
ورود / ثبت‌نام

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰

شرح