سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت بحران کووید ۱۹ در بخش اورژانس

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  مدیریت بحران کووید ۱۹ در بخش اورژانس

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  مدیریت بحران کووید ۱۹ در بخش اورژانس
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۱:۳۰

شرح