سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت درمان سکته حاد قلبی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  مدیریت درمان سکته حاد قلبی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  مدیریت درمان سکته حاد قلبی
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰

شرح