سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

بي اختياري ادراري

دانشگاه علوم پزشکی البرز

بي اختياري ادراري

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

بي اختياري ادراري
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

شرح