سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

وبینار علمی  کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰

شرح