سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار احیای قلبی ریوی در بیماران مبتلا به کرونا

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار احیای قلبی ریوی در بیماران مبتلا به کرونا

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار احیای قلبی ریوی در بیماران مبتلا به کرونا
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

شرح