سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی هموگلوبینوپاتی ها وروش های تشخیص آنها

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی  هموگلوبینوپاتی ها وروش های تشخیص آنها

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  هموگلوبینوپاتی ها وروش های تشخیص آنها
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۳۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)